Rekrutacja

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO PRZEDSZKOLA

RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

od 21 marca 2017r

do 3 kwietnia 2017r

od 4 maja 2017r

do 31 maja 2017r

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r. , poz 59)

 

4 kwietnia2017r               do 19 kwietnia 2017r od 1 czerwca 2017rdo 16 czerwca 2017r
Podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego przez Komisję rekrutacyjną w formie listy kandydatów  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

20 kwietnia 2017r  19 czerwca 2017r
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

Od 20 kwietnia 2017
do 27 kwietnia 2017
od 19 czerwca 2017do 26 czerwca 2017
Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję rekrutacyjną listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc. 28 kwietnia 2017r 27 czerwca 2017r

 

PROCEDURY PRZYJMOWANIA DZIECI DO
PRZEDSZKOLA NR 2 W NIDZICY
na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256 z 2004r.
poz.2572z późniejszymi zmianami )
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
3. Uchwała Nr V/ 56/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015r.w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica.
4. Uchwała Nr XVIII/ 280/2016 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 28 stycznia 2016r.w sprawie zmiany Uchwały Nr V/ 56/2015 Rady Miejskiej w Nidzicy z dnia 26 lutego 2015r w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Nidzica.
5. Statut Przedszkola Nr2 w Nidzicy.
I. Przedszkole Nr 2 w Nidzicy jest przedszkolem publicznym, prowadzącym
rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Nidzica.
2. Zapisy do przedszkola prowadzone są przez dyrektora przedszkola co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca , na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola”, zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany rok szkolny.
3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

4. Przedszkole gwarantuje poufność danych osobowych zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
5. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, o których mowa w punkcie 7 i 8:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz akt zgonu rodzica dziecka,
d) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
e) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, określonych przez organ prowadzący, o których mowa w punkcie 8.

3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b- e są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a§1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. b- e, mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica dziecka,
5) Oświadczenia, o których mowa w punkcie 5 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Oświadczenie musi zawierać klauzulę następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

6) W przypadku większej ilości wniosków niż posiadanych miejsc w placówce, Dyrektor zarządzeniem powołuje Komisję Rekrutacyjną w składzie przynajmniej trzech nauczycieli.
Komisja Rekrutacyjna rozpatruje Karty Zgłoszenia Dziecka i
podejmuje decyzje zgodnie z poniższymi kryteriami.

7) Na pierwszym etapie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria mające jednakową wartość:
a) Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
b) Dzieci niepełnosprawne;
c) Dzieci jednego z rodziców wobec którego orzeczono niepełnosprawność;
d) Dzieci obojga niepełnosprawnych rodziców;
e) Dzieci posiadające niepełnosprawne rodzeństwo;
f) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
g) Dzieci objęte pieczą zastępczą;

8) Na drugim etapie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) Zatrudnienie rodziców dziecka lub prawnych opiekunów na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieranie nauki w trybie dziennym:
a) Oboje rodziców – 8 pkt
b) Jeden z rodziców – 2 pkt
2) Kontynuowanie wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu przez rodzeństwo dziecka – 3 pkt,
3) Zadeklarowanie przez rodziców lub opiekunów prawnych pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie – 5 pkt.
9. W celu potwierdzenia spełniania kryterium o którym mowa w pkt. 8,ppkt.1 rodzice, prawni opiekunowie załączają do wniosku o przyjęcie do przedszkola oświadczenie każdego z rodziców o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzenie gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej, pobieraniu nauki w trybie dziennym, ze wskazaniem nazwy i adresu pracodawcy lub wskazaniem szkoły, uczelni z adresem.
10. W celu potwierdzenia spełniania kryterium o którym mowa w pkt. 8 ppkt. 3 rodzice, prawni opiekunowie zawierają deklarację dotyczącą czasu pobytu dziecka w przedszkolu we wniosku o przyjęcie do przedszkola.

11.Jeżeli po przyjęciu dzieci z terenu Gminy Nidzica pozostaną wolne miejsca placówka będzie mogła przyjąć dzieci zamieszkałe poza terenem gminy, posługując się zasadami rekrutacji jak ze swojego terenu.

12.Komisja przedstawia protokół z posiedzenia komisji do zatwierdzenia przez dyrektora. Po zatwierdzeniu, listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń w przedszkolu zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
13.Rodzice (prawni opiekunowie) potwierdzają wolę uczęszczania dziecka do przedszkola zgodnie z harmonogramem rekrutacji.
14. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych Kart zgłoszeń dzieci do przedszkola nie przekracza ilości miejsc w placówce, dyrektor nie powołuje Komisji Kwalifikacyjnej.
15. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać ze strony internetowej Przedszkola nr 2, w Nidzicy lub odebrać w sekretariacie przedszkola.
16. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat, w wyjątkowych przypadkach dzieci 2,5 letnie (uzasadnienie w protokole z posiedzenia Komisji).

17. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pliki do pobrania

Zarządzenie Nr 789 2017 Burmistrza Nidzicy

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017-2018

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 2

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

oswiadczenie o zatrudnieniu

karta zgłoszeń rok 2017-2018